รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
ลำดับ รายการ
1 สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ
2 สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ
3 สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ
4 สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ
5 สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ
6 สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
7 สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
8 สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ
9 สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:06 น.
ตรวจสอบตารางการแข่งขันระดับชาติ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริหารจัดการ
3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานผู้เป็น ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14:47 น.
ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม OBEC AWARD ครั้งที่ 7 ภาคใต้
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13:52 น.
​สถานที่ในการจัดการประกวด
สถานที่ในการจัดการประกวด
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี,
โทร. 077 405 790
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:06 น.
ขนาดโต๊ะในการประกวด
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:04 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ ผู้เข้าประกวด
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ นางเพ็ญศรี นิสโร [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย [โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ]
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ นายนพดล พุทธพฤกษ์ [โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ]
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ [ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ]
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ นายนิรุตต์ คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางกิตติกา คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10:16 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม-รางวัลเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09:51 น.
ขอขยายเวลาการส่งใบสมัครรายการเพิ่มเติม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาการส่งใบสมัครรายการเพิ่มเติม
เป็นภายในวันที 29 ธันวาคม 2560
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10:01 น.
การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร
- รูปแบบการกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร คลิกที่นี่
- รหัสการประกวด คลิกที่นี่
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.
รายการที่มีการเพิ่มเติม(การศึกษาพิเศษ)
แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการประกวด
ใบสมัครการประกวด
ปฏิทินการประกวด Obec Awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)
ผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลระบบ