ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ ผู้เข้าประกวด
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ นางเพ็ญศรี นิสโร [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย [โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ]
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ นายนพดล พุทธพฤกษ์ [โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ]
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ [ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ]
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ นายนิรุตต์ คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางกิตติกา คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10:16 น.