สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วันที่ 19 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
การศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ เขต
1
2 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่)
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)