เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วันที่ 19 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
การศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
20 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
21 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
22 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
23 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
24 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
25 นายบรรจง ปานช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
26 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
27 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
28 นายสมควร คงแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
29 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
30 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
31 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
32 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
33 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
34 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
35 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
36 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
37 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
38 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
39 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
40 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
41 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
42 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
43 นางประยูร แสงประทีป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
44 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
45 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
46 นางนฤมล ขวัญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
47 นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
48 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
49 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นางสาวพรธีรา โชติรัตน์ พนักงานธุรการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
58 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
59 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
60 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
61 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
62 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
63 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
64 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
65 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
66 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
67 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
68 นางนภาพร คงสอน ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
69 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
70 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายมานะ จะตุรัส ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางนิรมล จะตุรัส ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่