รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
แผนผังรายการกิจกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7
 ปีการศึกษา 2560


รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวด เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) Update
 
 
   แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
          เนื่องจากปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่ส่งผลงานตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษาถึงศูนย์ประสานงาน OBEC AWARDS  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวด ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2561 นั้น พบว่าหลายเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้จัดส่งผลงานผู้แทนผู้เข้าประกวดผ่านระบบไปรษณีย์ ทำให้ผลงานบางส่วนยังมาไม่ถึงศูนย์ประสานงานฯ ทันตามกำหนดเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้าประกวด เพื่อเป็นประโยชน์ และให้โอกาส แก่ผู้แทนผู้เข้าประกวดทุกท่าน ทางศูนย์ประสานงานจึงขอเลื่อน  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ การแข่งขัน 


วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดขอนแก่น
 
 

 รางวัลเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)  
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

- รหัส 255-272 รางวัลครูผู้สอน Active Teacher
หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน
- รหัส 273-274 รางวัล สพท. PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 275-279 รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 280-281 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
 
  - รหัส 282-286 รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน
- รหัส 287-288 รางวัลศึกษานิเทศก์ PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 289-290 รางวัลศึกษานิเทศก์ ต้นแบบ
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 291-292 รางวัลสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ/การศึกษาสงเคราะห์ PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน

 
 
 
แจ้ง เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดปัญหาข้อมูลตัวแทนสูญหาย

โปรดตรวจสอบเว็ปไซต์ที่ท่าน Log in เป็นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://awards60.obecawards.net/obec-esan/
ไม่ใช่เว็บไซต์ระดับชาติ นะครับ
http://awards60.obecawards.net/

 
 

แจ้งข่าวการลงทะเบียนข้อมูล

1. ปิดระบบการลงทะเบียนของผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เวลา 24.00 น. (8 ม.ค. 61)
2. ให้ผู้ประสานงานเขตพื้นที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน และดาเนินการให้เรียบร้อยภายใน เวลา 24.00 น. (8 ม.ค. 61)

 
 
    ปิดรับการส่งข้อมูลทาง E-mail  เวลา 16.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2561
แจ้งข่าวการลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นตัวแทนในระบบของแต่ละเขตพื้นที่

หากเขตพื้นที่ใดมีปัญหาในการลงระบบ หรือข้อมูลสูญหายให้ดำเนินการทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวด
 • รายชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง  ผู้เข้าประกวด
 • หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้เข้าประกวด
 • รหัสการประกวด
 • ประเภทกิจกรรมการประกวด
จัดส่งบัญชีรายชื่อมาที่
นางสาวสมฤดี  บุญเฉลียว
E-mail :  [email protected]
คิวอาร์โค้ด
 
 

ปิดระบบวันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 00:00น.
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ปี 2560
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7           
ปี 2560
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24  มกราคม 2561

***********************
 1. เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดของเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-8 มกราคม 2561 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว และปิดการลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มกราคม 2561   
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเอกสารผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 7 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561
 3. ผู้เข้าประกวดทุกประเภทให้เลือกสมัครเข้าประกวดในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ/รายชื่อผู้เข้าประกวด/วันเวลาและสถานที่ประกวดระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม  2561
 5. ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ในวันที่ 16 มกราคม 2561
 6. การประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561
 7. สถานที่ประกวด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 16:06 น.
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC

***สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางคณะทำงาน OBEC AWARDS กำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบเมื่อแล้วเสร็จ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:36 น.
แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:35 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 2560
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
   
วันเวลา รายการกิจกรรม หมายเหตุ
1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560
- คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
15  - 31 ธันวาคม 2560
- รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับภาค ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF | WORD 
 
1 - 8  มกราคม  2561

 
- เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา  
9 มกราคม  2561
- ปิดการลงทะเบียนระดับภาค  
9 - 12 มกราคม 2561
- ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.ขอนแก่น เขต 1
- พิจารณากลั่นกรองคณะกรรมการตัดสินระดับภาค
โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
13 - 15 มกราคม 2561
- ตรวจสอบรายชื่อ/ ผู้มีคุณสมบัติเข้าประกวดและตรวจ แก้ไข ชื่อสกุล รายการประกวด  
16 มกราคม 2561
- ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด เลื่อนประกาศรายชื่อ เป็นวันที่ 18 มกราคม 2561
23 - 24  มกราคม  2561


 
- การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 1. หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1
 2. ห้องประชุม IEP อาคาร 8 และห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน
 3. ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
 4. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 5. ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น 
26  มกราคม  2561
- ประกาศผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร  *เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:32 น.
   ดาวน์โหลดใบสมัคร กรรมการตัดสินกิจกรรมระดับภาค   PDF WORD   
  ทางเจ้าภาพได้เตรียมโต๊ะไว้ให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันจำนวน 1 ตัว (ตามรายละเอียดด้านล่าง) และได้เตรียมเก้าอี้ให้กรรมการตัดสิน
 

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 90
เมื่อวาน 132
สัปดาห์นี้ 891
สัปดาห์ที่แล้ว 2,767
เดือนนี้ 3,549
เดือนที่แล้ว 6,863
ปีนี้ 40,059
ทั้งหมด 578,959
  กลุ่มไลน์เพื่อการติดต่อประสานงาน

http://line.me/R/ti/g/n4TOWka3_3