ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 2560
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
   
วันเวลา รายการกิจกรรม หมายเหตุ
1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560
- คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
15  - 31 ธันวาคม 2560
- รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับภาค ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF | WORD 
 
1 - 8  มกราคม  2561

 
- เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา  
9 มกราคม  2561
- ปิดการลงทะเบียนระดับภาค  
9 - 12 มกราคม 2561
- ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.ขอนแก่น เขต 1
- พิจารณากลั่นกรองคณะกรรมการตัดสินระดับภาค
โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
13 - 15 มกราคม 2561
- ตรวจสอบรายชื่อ/ ผู้มีคุณสมบัติเข้าประกวดและตรวจ แก้ไข ชื่อสกุล รายการประกวด  
16 มกราคม 2561
- ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด เลื่อนประกาศรายชื่อ เป็นวันที่ 18 มกราคม 2561
23 - 24  มกราคม  2561


 
- การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  1. หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1
  2. ห้องประชุม IEP อาคาร 8 และห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน
  3. ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
  4. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  5. ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น 
26  มกราคม  2561
- ประกาศผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร  *เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:32 น.