เพิ่มเติม ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ปี 2560
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7           
ปี 2560
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24  มกราคม 2561

***********************
  1. เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดของเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-8 มกราคม 2561 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว และปิดการลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มกราคม 2561   
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเอกสารผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 7 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561
  3. ผู้เข้าประกวดทุกประเภทให้เลือกสมัครเข้าประกวดในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น
  4. ตรวจสอบคุณสมบัติ/รายชื่อผู้เข้าประกวด/วันเวลาและสถานที่ประกวดระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม  2561
  5. ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ในวันที่ 16 มกราคม 2561
  6. การประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561
  7. สถานที่ประกวด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 16:06 น.