รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
  แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
ท่านสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวทางด้านซ้าย
และขอให้ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กรุณาคลิ๊ก อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผังห้องประกวด

ห้องท่าชัย 2 วันที่ 27- 28 ก.พ. 61

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง Inbox Fanpage อีกทางหนึ่ง
 
  ***แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
     ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม (ดังรูป)


หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่ ขอขอบคุณ
 
   
   
 
ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท นครนายก


ห้องท่าชัย 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ : 
- รายการประกวดที่ ห้องท่าชัย 2 ทุกรายการ ทุกวัน ทุกรอบการประกวด สามารถเข้าจัดได้ในช่วงเย็นก่อนวันประกวด

กำหนดเวลาในการนำเสนอประเภทละ 10 นาที เป็นการนำเสนอ 7 นาที และกรรมการซักถาม 3 นาที
ยกเว้น การประกวดประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เวลา 30 นาที เป็นการนำเสนอ 20 นาที และกรรมการซักถาม 10 นาที


ทางทีมงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน
 
 
 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน (50 หน้า รวมภาคผนวก) จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 1/9 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 กรรมการระดับชาติอ่านผลงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภทรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประกวดผลงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภทรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประกวดผลงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
                   ผู้ดูแลระบบ     นางณกมล            นกแก้ว  โทร 091-8435530
                                         นางสาวกมลชนก    สุปินะ    โทร 084-5045759
                                         นางสาวศุภลักษณ์   กัลยาประสิทธิ์  โทร 088-2826027 l
 
 
                                                                             
- ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน (50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561   ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เลขที่ 78 หมู่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ​(โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ดำเนินการประกวดและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ดังนี้
          - วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินรูปเล่ม
          - วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นำเสนอผลงาน (นำเสนอ 7นาที ซักถาม 3นาที)
สถานที่จัดการแข่งขัน
          - ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมและผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม แข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
          - ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม และครูผู้สอนยอดเยี่ยม แข่งขัน ณ ห้องพอเพียงโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
          - ขนาดโต๊ะที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.
          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดนิทรรศการเตรียมนำเสนอได้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          - ประกาศ​ผลการแข่งขันทางเวบไซด์ วันที่ 25 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
                   ผู้ดูแลระบบ     นางณกมล            นกแก้ว  โทร 091-8435530
                                         นางสาวกมลชนก    สุปินะ    โทร 084-5045759
                                         นางสาวศุภลักษณ์   กัลยาประสิทธิ์  โทร 088-2826027 l
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 
วันอังคาร ที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:17 น.
ขนาดโต๊ะ
วันอังคาร ที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:05 น.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันพุธ ที่ 03 มกราคม 2561 เวลา 18:21 น.
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 291 หลักเกณฑ์สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ PLC
รหัส 293 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 295 หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18:19 น.
แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวด obec awards ครั้งที่ 7

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 17:54 น.
คู่มือ-หลักเกณฑ์การประกวด
 ดาวน์โหลด   คู่มือ-หลักเกณฑ์การประกวด
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13:02 น.
ใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่นี่ 
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 12:07 น.
กำหนดการการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards การศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ปี 2560
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ
*       enlightened ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ต. บ้านโตก อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 10-25 .ค. 2560
*       enlightenedคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศผล วันพุธ ที่ 3 ม.ค. 61
*       enlightenedประกวดและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2560 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ. พิษณุโลก วันที่ 17 – 18 ม.ค. 61
*       enlightenedประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์   วันพฤหัสฯ ที่ 25 ม.ค. 2561
 
หมายเหตุ  1. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
​                
2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 ด้าน (วิชาการ/บริหารจัดการ/นวัตกรรม)

ผู้ดูแลระบบ  นางณกมล            นกแก้ว  โทร 091-8435530
                   นางสาวกมลชนก    สุปินะ    โทร 084-5045759
                   นางสาวศุภลักษณ์   กัลยาประสิทธิ์  โทร 088-2826027
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:06 น.