รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
   สพป.กำแพงเพชร เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ ที่จะไปประกวดในระดับชาติ
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ให้ตรวจสอบ
วันเวลาและสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
จากเวปไซต์ของการประกวดในระดับชาติ

http://awards60.obecawards.net/obec-nation/
หมายเลขผู้ประสานงานในระดับชาติ 094 5539242,081 5949748
 
 
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
        -ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1-3 และเป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ เข้าไปประกวดในระดับชาติ ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนผลงาน (แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามตัวชี้วัด ไม่เกิน 50หน้า รวมภาคผนวก) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 3 ชุดโดยถือการประทับตราลงรับของไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่รับพิจารณา และจะถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ เข้า
ไปประกวดในระดับชาติ ประสงค์จะใช้สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามตัวชี้วัดไม่เกิน 50 หน้า ชุดเดิมที่ได้ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ก่อนหน้านี้โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดรวบรวมส่งถึง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว
 
   คุณครูที่มาแข่งขัน Obec Awards 2560 ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา ท่านใดหยิบ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ASUS (เอซุส) ผิดไป ขอให้ท่านส่งคืน คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 099-2691519 , 095-6911515  
  ประกาศผลการแข่งขันรางวัล OBECAWARDS ภาคเหนือ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 22:06 น.
ปฏิทินตารางการแข่งขันการดำเนินงาน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ครีั้งที่ 7
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ปี 2560
ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
 
1.คัดเลือกตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 
2.เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับภาคเหนือ)
    โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดำเดินการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว
    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

3.ปิดการลงทะเบียนของผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคเหนือ ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก
    พร้อมเองสารผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 6 เล่ม
    ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
    ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

5.ตรวจสอบคุณสบบัติ/รายชื่อผู้เข้าประกวด/วันเวลาและสถานที่ประกวด
     ภายในวันที่ 3-5 มกราคม 2561

6.การประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ 29-30 มกราคม 2561
       สถานที่ประกวด
        ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
        ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:06 น.
   แนวปฏิบัติของผู้เข้าการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือครั้งที่ 7 ประจำปี 2560


 แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  

 
 
 


 
 

                                  

แผนที่ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน         แผนที่ โรงเรียนวัชรวิทยา

 
 
  ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDs) ประการศึกษา 2560 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วยนี้ นำส่งเอกสารประกอบการประกวดตามที่ได้แจ้งไว้แล้วด้วยตนเองในวันที่ 28 มกราคม 2561 โดยส่งให้นางนัททิกา แดงชาติ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 081 2832496
รายละเอียดการขอเอกสาร-หลักฐาน (เพิ่มเติม)
 
  ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560    
  คณะกรรมการตัดสิน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดสถานที่ พักให้เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประชุม  
  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตัดสินการประกวด (แก้ไขล่าสุด) http://awards60.obecawards.net/obec-north


                      แจ้งผู้เข้าประกวดและคัดเลือก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน เพื่อให้การประกวดและคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ท่านตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ในการประกวดและคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ในกิจกรรมที่ท่านเข้าประกวดและคัดเลือกให้ถูกต้อง


 
 
  เอกสารแก้ไข ล่าสุด  
  ซักซ้อมแนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดฯ