รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
 
  ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDs) ประการศึกษา 2560 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วยนี้ นำส่งเอกสารประกอบการประกวดตามที่ได้แจ้งไว้แล้วด้วยตนเองในวันที่ 28 มกราคม 2561 โดยส่งให้นางนัททิกา แดงชาติ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 081 2832496
รายละเอียดการขอเอกสาร-หลักฐาน (เพิ่มเติม)
 
  
                                  

แผนที่ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน         แผนที่ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 22:06 น.
ปฏิทินตารางการแข่งขันการดำเนินงาน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ครีั้งที่ 7
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ปี 2560
ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
 
1.คัดเลือกตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 
2.เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับภาคเหนือ)
    โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดำเดินการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว
    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

3.ปิดการลงทะเบียนของผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคเหนือ ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก
    พร้อมเองสารผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 6 เล่ม
    ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
    ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

5.ตรวจสอบคุณสบบัติ/รายชื่อผู้เข้าประกวด/วันเวลาและสถานที่ประกวด
     ภายในวันที่ 3-5 มกราคม 2561

6.การประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ 29-30 มกราคม 2561
       สถานที่ประกวด
        ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน และโรงเรียนวัดคูยาง
        ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:06 น.