รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินตารางการแข่งขันการดำเนินงาน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ครีั้งที่ 7
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครีั้งที่ 7
1.คัดเลือกตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560
2.เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับภาคเหนือ)
โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดำเดินการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
3.ปิดการลงทะเบียนของผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคเหนือ ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก
พร้อมเองสารผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 6 เล่ม
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

5.ตรวจสอบคุณสบบัติ/รายชื่อผู้เข้าประกวด/วันเวลาและสถานที่ประกวด
ภายในวันที่ 3-5 มกราคม 2561
6.การประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ 29-30 มกราคม 2561
       สถานที่ประกวด
        ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน และโรงเรียนวัดคูยาง
        ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส ณ โรงเรียนวัชรวิทยา
 
 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:06 น.