รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
        -ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1-3 และเป็นตัวแทนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดในระดับชาติ ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนผลงาน (แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามตัวชี้วัด ไม่เกิน 50หน้า รวมภาคผนวก) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 3 เล่ม โดยถือการประทับตราลงรับของไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ 
หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่รับพิจารณา และจะถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าไปประกวดในระดับชาติ ประสงค์จะใช้สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามตัวชี้วัดไม่เกิน 50 หน้า ชุดเดิมที่ได้ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ก่อนหน้านี้
สอบถามเพิ่มเติม : คุณวัชรากร เคยบรรจง โทร. 081-875-3077
ดาวน์โหลดหนังสือ
 
 
เวบไซต์การประกวดแข่งขันระดับชาติ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด สูจิบัตร ได้แล้วที่นี่..

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าประกวด ภาคเช้า ในวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 สามารถลงทะเบียน และจัดผลงานนำเสนอได้ใน วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.
             ผู้เข้าประกวด ภาคบ่าย ในวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 สามารถลงทะเบียนได้ใน วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น.  และจัดผลงานนำเสนอ ได้ตั้งแต่เวลา 11.30-13.30 น.
หมายเหตุ.. ผู้เข้าประกวดต้องตรวจเช็ครหัสผู้เข้าประกวด และผังโต๊ะประกวดให้เรียบร้อยถูกต้องว่าแข่งภาคเช้า หรือภาคบ่าย
 
 

   แผนผังรายการกิจกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แผนผังภาพรวมการจัดกิจกรรม OBEC AWARDS 

แผนผังการจัดการประกวด OBEC AWARDS ภาคเช้า 

แผนผังการจัดการประกวด OBEC AWARDS ภาคบ่าย 

รหัสผู้เข้าประกวด ภาคบ่าย 
ด้านวิชาการ
ด้านบริหารจัดการ
ด้านนวัตกรรมฯ

 
  แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 หนังสือนำประกาศผู้มีสิทธิ์ฯ ฉบับแก้ไข PDF  
 ประกาศผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงานและเอกสารแนบท้าย PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านวิชาการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านบริหารจัดการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม PDF
ผู้เข้าประกวดสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวที่เวบไซต์ได้แล้ว 
 
 

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 หนังสือนำ PDF  
 ประกาศผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงาน PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านวิชาการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านบริหารจัดการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม PDF 
 
 
 

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 30 มกราคม 2561

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ถ.แก่งคอย – บ้านนา กม.7 ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย
 จ.สระบุรี
http://www.olnr.chula.ac.th/index.php/map/map-saraburi
ขณะนี้ทางระบบได้อัพเดทแผนผังทั้ง ภาคเช้า ภาคบ่าย และสูจิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับ 
 
  ขยายเวลานำส่งผลงานด้วยตนเอง
สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองได้ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
นำส่งได้ที่..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒ 
ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐
หมายเหตุ..เฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดที่ลงทะเบียนในระบบ OBEC AWARDS
ภายในวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม..นางวัชรากร  เคยบรรจง โทร.. ๐๘๑-๘๗๕-๓๐๗๗
ดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมการส่งผลงานด้วยตนเอง PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน Obec Awards ครั้งที่ 7ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปฎิทินการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS )
ครั้งที่  ๗  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล ระดับภาค  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งคัดเลือกตัวแทนผู้เข้ารับรางวัล เพื่อส่งเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับภาค
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทางเว็บไซต์ 
Obec Awards ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นำผลงานผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ส่งไปที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐ ทางไปรษณีย์ 
(ทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) *กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งได้ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๘ มกราคม ๒๕๖๑  ปิดการลงทะเบียนใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เวลา ๒๔.๐๐ น.
๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคทางเว็บไซต์  Obec Awards ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและภาคตะวันออก 
๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ การนำเสนอผลงาน  เพื่อคัดเลือกรางวัล Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ถ.แก่งคอย – บ้านนา กม.๗ ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ระดับภาค  ทางเว็บไซต์  Obec Awards
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและภาคตะวันออก
  ส่งผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกระดับภาค เข้ารับการคัดเลือก ระดับชาติ
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:41 น.
  แผนที่การเดินทาง