เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายสมุทร สมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางงามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
4 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคกลางและภาคตะวันออก คณะกรรมการดำเนินงาน
5 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และเขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
6 ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางสาวณัฏฐกชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาววงเดือน หนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายประเวศ แจ้งประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายบุญรวม สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางบุญเกิด สิงหพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางพิมล แสวงศิริผล ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวนภัสสร หมายติดกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวจันทร์พร ภู่แพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวดวงฤทัย คำษรโพธิ์ ธุรการ โรงเรียนวัดนาบุญ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสังวาลย์ นันทปารียอง ธุรการ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายพิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายรังสรรค์ ใหม่เทวินทร์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดขอนหอม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายบุญโฮม คำภามูล ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายอภิชาติ ศรีคำ ช่างไฟฟ้า ๔ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายสุชาติ กรกนก ช่างไฟฟ้า ๔ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางศรีนวน เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสุเมธา ติยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายโอภาส ศิลปเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ ๖๙ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายสมชาย แสงดวงมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์เหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายชุมพร บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายบุญเลิศ สุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายเล็ก ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายสัญญา สุขยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางรัตติกาล ตรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพริก คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางเธียรรัตน์ ศรีริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายสันติ คงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางนพวรรณ ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายสมเกียรติ สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายสุรัตน์ ชาพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางเยาวเรศ คำภีร์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางสาววีรยา จูกระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวนุชนาถ ผาน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศร ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางวิไลลักษณ์ ขันกสิกรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางนุศรา โมราบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางสาวอภิญญา ทิวาวรรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางสุภารัตน์ ดอกมะสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายประดิษฐ์ ประดับมุข ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางสาวศิริพร ท้าวน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางเอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นางอัญชลี พระนอนเขตต์ ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางสาวสิริพร พุกพิกุล ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวพัทธ์ สุทธิบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางสาวกัญญารัตน์ ดีดา ครูผู้ช่วย โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นางประภาพร พวงใบดี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายไพฑรูย์ พัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นายไพรัช โตบารมีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวิหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายคมสัน แจ้งมรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายอาณัติ พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นางมาลี แก้วแววนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นายชัยรัตน์ บุญหล้า ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวกาญจนา ปริปุรณะ ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึก ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางสุรินทร พันดวง ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางสาวพิมลดา บุญธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางสาววิไลวรรณ จอดนอก ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางสาวอลิษา มีพ่วง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายทิวากร ฤทธิชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายทองพูน วงษ์สืบ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นายจำลอง วิเศษ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นายเสนาะ อ่อนดา ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นายอินพรรณรำ แถวสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นายสิงห์ หนูบุญเจ๊ก ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายสิมมา สินพรหม ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านหินซ้อน คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นายสายพิณ ตรงพาณิชย์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดบ่อโศรก คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายไฉน ทุตาสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายอำนวย พุทธศรี ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดชำผักแพว คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายทองคูณ ท้วมเลี้ยง ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายชัยรัตน์ แย้มพราย ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางสาวปริศนา นนเล่ห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายอภิชาต พลอยขุนทด ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางสาวปิยะณัฐ ศรีทา พนักงานราชการ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นางสาวปรียา อินทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางจารุณี วงษ์สง่า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางสาวสุวรรณี พืชสิงห์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางเบญจมาศ แพรัศมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางดัชณี ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดศรีสัจจาวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางจิดาภา อิศวมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางสาวทองเลิศ บุญเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางสาวณัชชา แสนกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางสาวสายวินิตย์ ดวงสนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นางสาวจุฑาธิปต์ มากล้น ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นางสาวอภิสรา สุมัจฉา ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นางสาวรัชนันท์ ขันโท พนักงานราชการ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นางสาวพนิดา พูลหลำ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางสาวอรธีรา เพชรชิต ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นายอดิศักดิ์ ศรีเพียแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
141 นางสาวสุวิชา แสงเพ็ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
142 นางสาวลักขณากรณฑ์ ผมให ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นางสาวบุญญพร แก้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นายศักดิ์ชัย สินธุไชย ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นางสาวประกายดาว เกษะ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นายสิทธิพงษ์ อาจวงษา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นางสาวปริมวดี เปล่งปลื้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นายอภิษฎา เอกจันทึก ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นายวีระ ชะฎาจิตร พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นางสาวทิพยา อนันทยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นางสาวศรัยพันธุ์ ทองเอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นางดัสสนี สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นางณัฐชา ศิรินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นางภัทรลักษณ์ โพธิ์คง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นางสาวรัตนา ทิ้งแสน ครู โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นายสุภัทรชัย กระสินหอม ครู โรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม ครู โรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นางเทวทินนา จงกล ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นางสาววรรณพร ตรีชัยศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นายวรุตม์ สวนลำใย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการดำเนินงาน
165 นางสาวจิรันญา ทรัพย์น้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นายอิทธิรัตน์ ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นายชนะ คัมภิรานนท์ ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
168 นางสาวพัชรพร มีอิสระ ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
169 นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะ ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
170 นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า คณะกรรมการดำเนินงาน
171 นายสุริยา แจ่มบาล ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า คณะกรรมการดำเนินงาน
172 นายอิ๊ด หนาจตุรัส ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า คณะกรรมการดำเนินงาน
173 นายสิทธิกร ตลับเพชร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
174 นายสำเริง กุลาหลัก ครู โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
175 นายภานุพงศ์ สีดามา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการดำเนินงาน
176 นายภูวดล แก้วเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
177 นายเชษฐา สายทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
178 นางสาวสุรางค์ แก้วหัสดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
179 นางสาวสุพัตรา กุลวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
180 นางสาวสุกัญญา เสนอใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
181 นางสาวณิชนันท์ ศรีฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
182 นายเจียก ดีปัญญา ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
183 นายสมผาย กาญจนา ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
184 นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือ ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน
185 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
186 นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
187 นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สบ.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
188 นางสำเนียง เขียวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
189 นายสมเกียรติ สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
190 นายเกียรติภูมิ ภูมินา ครูผู้ช่วย โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
191 นายเดชา แก้วโยธา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโพนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
192 นางสาวปาริฉัตร สังข์ทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโพนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
193 นางสาวณิชมน เอี่ยมสุดใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโพนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
194 นางศิริลักษณ์ เจริญจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
195 นางสาววาสนา โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
196 นางสาววันชุลี มณีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
197 นางสาวโสรยา พือขุดทด ครู โรงเรียนบ้านคลองห้า คณะกรรมการดำเนินงาน
198 นางสาวภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านคลองห้า คณะกรรมการดำเนินงาน
199 นางอนงค์นุช วิลาบุตร ครู โรงเรียนบ้านคลองห้า คณะกรรมการดำเนินงาน
200 นางสาวรัตนา ทิ้งแสน ครู โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
201 นายพิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน
202 นางสาวคณิตฐา ไก่แก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
203 นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์เกตุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
204 นายพิชิต เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
205 นายวรวิชญ์ คำพุ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
206 นายอวิชัย อิ่มลิ้มธาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดชำผักแพว เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
207 นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
208 นางสาวหยาดนภา สลาม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
209 นางสาวปาริฉัตร์ ปั้นอยู่ ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
210 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
211 นางประภารัตน์ มะโนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
212 นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สบ.๒ เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
213 นายพยนต์ เหนือโท ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
214 นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์ ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
215 นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะ ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ ฯ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
216 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
217 ว่าที่ ร.ต. กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
218 นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
219 นายพงศธร กลางหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์