รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม OBEC AWARD ครั้งที่ 7 ภาคใต้
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13:52 น.
​สถานที่ในการจัดการประกวด
สถานที่ในการจัดการประกวด
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี,
โทร. 077 405 790
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:06 น.
ขนาดโต๊ะในการประกวด
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:04 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ลำดับ รายการ ผู้เข้าประกวด
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ นางเพ็ญศรี นิสโร [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย [โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ]
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ นายนพดล พุทธพฤกษ์ [โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ]
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ [ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ]
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ นายนิรุตต์ คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางกิตติกา คงชู [โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ]
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10:16 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม-รางวัลเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09:51 น.
ขอขยายเวลาการส่งใบสมัครรายการเพิ่มเติม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาการส่งใบสมัครรายการเพิ่มเติม
เป็นภายในวันที 29 ธันวาคม 2560
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10:01 น.
การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร
- รูปแบบการกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร คลิกที่นี่
- รหัสการประกวด คลิกที่นี่
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.
รายการที่มีการเพิ่มเติม(การศึกษาพิเศษ)
รหัส  291  สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  292  สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  293  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  294  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ยอดเยี่ยม/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  295  รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  296  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  297  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รหัส  298  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:11 น.
แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08:55 น.
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 291 หลักเกณฑ์สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ PLC
รหัส 293 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 295 หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC


***สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางคณะทำงาน OBEC AWARDS กำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบเมื่อแล้วเสร็จ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08:55 น.
กำหนดการประกวด
ใบสมัครการประกวด
ปฏิทินการประกวด Obec Awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)
ผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลระบบ