สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป.นครราชสีมา เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ดร.สมัชชา เจียรณัย โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวรรษา ชิตรัตถา โรงเรียนบ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางวันเพ็ญ สุขเกษม โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
7 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2