คำชี้แจงการส่งเอกสารการประกวด
หนังสือคำชี้แจงการส่งเอกสารการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2560
( หนังสือคำชี้แจง )
(รหัสด้านวิชาการ)
(รหัสด้านบริหาร)
(รหัสด้านนวัตกรรม)
(รหัสกิจกรรมลูกจ้าง)

 
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 16:30 น.