ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 2560
กำหนดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคใต้  ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
 
วันเวลา รายการกิจกรรม หมายเหตุ
25 ธันวาคม 2560 - สพป./สพม. คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
25 ธันวาคม 2560 - ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับภาค  
5 - 25 ธันวาคม 2560 - เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา  
25 ธันวาคม 2560 - ปิดการลงทะเบียนระดับภาค (24.00 น.) *ขยายเวลา ถึง วันที่ 29 ธันวาคม
29 ธันวาคม 2560 - ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง
"ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขัน OBEC AWARDS" 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ถนนธราธิบดี 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โดยถือการประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ
26 - 29 ธันวาคม 2560 - พิจารณากลั่นกรองคณะกรรมการตัดสินระดับภาค  
8 มกราคม 2561 - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
- แจ้งสถานที่การจัดการแข่งขัน
โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2561 - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
19 - 20 มกราคม 2561 - การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้  
22 มกราคม 2561 - ประกาศผลการแข่งขัน
- พิมพ์เกียรติบัตร
* เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 
วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 22:29 น.