แจ้งข่าวการลงทะเบียน
แจ้งข่าวการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ
หากเขตพื้นที่ใดมีปัญหาในการลงระบบ หรือข้อมูลศูนย์หาย
ให้ดำเนินการทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวด
  • รายชื่อ - สกุล  โรงเรียน ผู้เข้าประกวด
  • รหัสการประกวด
  • ประเภทกิจกรรมการประกวด
จัดส่งบัญขีรายชื่อมาที่
คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี
E-mail :  tumoptra@gmail.com


 
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:07 น.