เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวญาณิศา บุญจิตร์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สฎ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางมณีรัตน์ อินทร์คง ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสราวุธ จู้มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.สฎ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา คณะกรรมการอำนวยการ