ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปรภูมิ อินจับ โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) เหรียญเงิน
5 นายศักราช ชาติชำนาญ โรงเรียนวิทยานุกุลนารี สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เหรียญเงิน
6 นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญเงิน