ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางผกาจิตร โคตรทา โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป.ตาก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ