สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาววันเพ็ญ คำศรี สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาววิลาวัลย์ จิตต์มั่น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางวรรณพร ไสยาวัน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพินันทา นุชกิจ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสุรินทร เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2