สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.อุทัยธานี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายวีระยุทธ ขอบเมืองฮาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวชลธิชา นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทองเพียร เตยหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนภศร มิตรกิจการค้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนันท์นภัส วราหะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวญาณนี ขยันการนาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1