รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายพงศ์รติ แก้วอ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
2 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
3 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
4 นางสาวสายสวลี วิทยาภัค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................