เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
2 นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา
3 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
4 นางศิริกุล พานพล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
5 นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
6 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
7 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
8 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
9 นายรังสิวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
10 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
11 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
12 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
13 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
14 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
15 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
16 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
17 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
18 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
19 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
20 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
21 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
22 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
23 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
24 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
25 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
26 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
27 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
28 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
29 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
30 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
31 นางสาวธนภรณ์ ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
32 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
33 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
34 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
35 นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
36 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
37 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
38 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
39 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
40 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
41 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
42 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
43 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
44 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน
45 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน
46 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน
47 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน
48 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน
49 นางสรวงสุดา มูลมา ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน
50 นางปรีดาวรรณ มีบุญ ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน
51 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน
52 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน
53 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดนครพนม คณะทำงาน
54 นายภิญโญ แสงสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน
55 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน
56 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน
57 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน
58 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
59 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
60 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
61 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
62 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
63 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
64 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
65 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
66 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
67 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการประเมินผลงาน
68 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
69 นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
70 นายเสถียร เตชะสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
71 นางสาวดรุณี มูลคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
72 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
73 นายวิชัย กันหาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
74 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
75 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการประเมินผลงาน
76 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
77 นางชุติพร ไชยเชาวโรจน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
78 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการประเมินผลงาน
79 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการประเมินผลงาน
80 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
81 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลงาน
82 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
83 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
84 นายชาญศิลป์ หร่องบุตศรี ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
85 นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
86 นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
87 นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
88 นายสุรศักดิ์ นิมากร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
89 นายสากล ทัพสมบัติ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
90 นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม พนักงานราชการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
91 นายทศพล โพธิ์ขำ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
92 นายพงษ์ศธร แสงตันชัย พนักงานราชการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
93 ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์ เพ็งกลาง พนักงานราชการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
94 นางจิตลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
95 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
96 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
97 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
98 นายภิญโญ แสงสกุล ครู โรงเรียนศรีสีงวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
99 นางอภิญญา พลไธสง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
100 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
101 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
102 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน
103 นางนฤมล มุสิกวัน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน
104 นางอรอุรา บุษราคัม ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน
105 นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน
106 นายอดิศิทธิ์ วงศ์ละคร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน
107 นางสาวเข็มจิรา ภูพานา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน