ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายโกศล เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรุ่งนภา แก้ววัน โรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชุรีพร ทองเทพ โรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายสิทธิพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน