ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางระหงค์ นันตโลหิต โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเจนณรงค์ วิธีดี โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสมควร จงเจือกลาง โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
7 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายสุธรรม สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นายสันติ สีน้อยขาว โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางรุ้งเพชร หัตถมาศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
11 นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
12 นายธวัชพงษ์ รู้บุญ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง