ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุรางค์ นรโภค โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
5 นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน
6 นางสาววิไล จวนสาง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นายเก่งกานต์ แก่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)