ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 223
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวชุติมา สอนเสนา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
5 นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
6 นายประภาษ สมยาภักดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
7 นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
9 นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
10 นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง