ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 220
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายภีรพัฒน์ อุทธา โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางยุวดี บุญฑล โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางละมัย ทุมลา โรงเรียนบ้านป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
7 นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน