ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวัฒนะ แถมวัฒนะ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายไพฑูรย์ การเพียร โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
5 นายไชยวัฒน์ ไกรราช โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน