ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุวรรณา ธานี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางประไพรัตน์ แสงทอง โรงเรียนตานีวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรม โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นางลักขณา บัวช่วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
6 นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นางสาวกาญจนี มุลนี โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน