ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุริยน บุญเหมาะ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปราณี นาถมทอง โรงเรียนกมลาไสย สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง
5 นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน