ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิธิวัติ รักษาภักดิ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายศิวะ ปินะสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุพัตรา ไชยจันหอม โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
5 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
6 นางนัฎโสภิณ สมศรีทอง โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
7 นางอารีวรรณ ธาตุดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
8 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
9 นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
10 นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
11 นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน