ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนัตยา จันทกรณ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิภารัตน์ แสนนาใต้ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
3 นางสาววรานาถ กิมาลี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประกวด
4 นายศรพจน์ ธรรมศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด