ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปราณี เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
5 นางเรณู ไพศาลพงศ์ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญเงิน
6 นางสาววรารัตน์ ช่างคำ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
7 นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
8 นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
9 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2