ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิราภรณ์ มุริกา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนวพร กะกุคำ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางมินตรา งามทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายอนุชา ไชยมูล โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางวิไลพร หงษ์ทอง โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
8 นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ โรงเรียนบึงพะไล สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
9 นางสุนันท์ ฉายศรีวรรณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน