ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอัมพร แก้วมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
5 นางเรณู ประดิษฐบุญ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นางพิสมัย ต่อติด โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางนิภาภัทร ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง