ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมนึก ทองคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
5 นายสมพร อาษา โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายจีระพรรณ เพียรมี โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
7 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นายวัฒนา พลอาษา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
9 นายสมคิด สิทธิสาร โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง