ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุนันท์ หลวงศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปรียานันท์ เหินไธสง โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวรรษา ชิตรัตถา โรงเรียนบ้านสารภี สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
6 นายนฤชิต บุญจิตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
8 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางอัจชราวดี กสิบุตร โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางภาวนี อิศรา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางราตรี เคลือบหมื่นไว โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
13 นายภราดร เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
14 นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1