ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางแสงไทย ดวงปากดี โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิยม บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
6 นายฌานธร บุญทัน โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
9 นายไพทูล บุญมั่ง โรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
10 นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
11 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
12 นางรตนพร หลวงเมืือง โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
13 นายอภิวัตน์ นาดี โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
14 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
15 นายเสกสรร วรรณสุข โรงเรียนโนนภิบาลโคกกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
16 นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
17 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
18 นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
19 นายลิขิต ศรีวรมย์ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน