สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เหรียญเงิน นายจิระเดช เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2