สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสมควร จงเจือกลาง โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป.นครราชสีมา เขต 7
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเสกสรร วรรณสุข โรงเรียนโนนภิบาลโคกกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 7
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประเสริฐ หมีทอง โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายไพฑูรย์ การเพียร โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป.นครราชสีมา เขต 7
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนันทจิรา พรมมิราช โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7