สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวภทรมาศ ภะวะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางชุรีพร ทองเทพ โรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายลิขิต ศรีวรมย์ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ นายหงษา วงค์จำปา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอัจชราวดี กสิบุตร โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนิภาภัทร ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพิชฌาย์ จรคำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุนันท์ ฉายศรีวรรณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปวริศา จวงกระโทก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจงกล วิเศษขลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายประจักษ์ อาษาวัง โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศรัญญภัฑฆ์ สมนึก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายศรพจน์ ธรรมศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาววัชรา จันทา โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์ โรงเรียนธารนำ้ใจ สพป.นครพนม เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสกล บุญทด โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางชฎารัตน์ โป้เคน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1
21 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา เหรียญเงิน นายสุรสิทธิ์ ไชยสุระ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1