สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอายุ คิดดี โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายภักดี เติมสุข โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายภัทรพล หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายทรงชัย บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางบังอร ชูแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายวิรุจ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
18 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชัญญรัชญ์ ชูทอง สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจีระพรรณ เพียรมี โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
22 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุนันทา ศิลาอ่อน โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
23 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายชูชาติ คิดดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
24 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนงเยาว์ ผาสุก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประเสริฐ ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางผกาวดี สุวงศ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจันทิรา เกตุโสระ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายโกศล วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางวรณัน ทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิธิวัติ รักษาภักดิ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางผ่องศรี หงษ์สูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางดวงใจ อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวไลลา อุดมทวีพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางประไพรัตน์ แสงทอง โรงเรียนตานีวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
42 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายขันติ จารัตน์ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
43 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
44 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
45 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายชวิศ สมบัติวงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางภัทรา ประดับศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายเก่งกานต์ แก่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอำพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายรัชพล อินทร์ชัย โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางธนพร พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
57 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายจันทร์ ธุนาสูรย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 (สุรินทร์)