สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายศักดิ์ รุ่งแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ นายยุทธนา ปรังประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางธนวรรณ มาลานนท์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
9 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุเนตร ขวัญดำ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมคิด สิทธิสาร โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววรารัตน์ ช่างคำ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายปรารภ แกกูล โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนิธนันท์ เครือคำ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางมนัญชยา แกกูล โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายชวลิต เจนเจริญ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)