สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนวาปีทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวราลักษณ์ บุษบง สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายมณูญ เพชรมีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพิสมัย ไสยลักษณ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวาทินี ทองอาสน์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒน์กุล โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาววราภรณ์ ปักการะโต โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางยุวดี รัชพันธ์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ นางยิ้มรมัย พลศรี โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายจักรพงษ์ แทบทาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวภาริณี สุวรรณศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสมทรง ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสังวรณ์ ปรางประโคน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวธนาภา บุญครอบ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางปิยนาฎ มาคิน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
27 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
28 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
29 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
30 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางบุญชู โคตรบรรเทา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
31 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางเอมอร จันทนนตรี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
32 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
33 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
34 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
35 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเจษฎา ศรีสุภาพ โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
36 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนิคม วิทาโน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางวิไลพร หงษ์ทอง โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางชนิสรา ธีรธัญธนัช โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวปัทมาพร นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาววิภารัตน์ แสนนาใต้ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายฉัตรมงคล สูงเนิน โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจิตตรา พิกุลทอง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอารีวรรณ ธาตุดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายไวพจน์ ภักดี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายเลิศพิภพ แสนวัง โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสัญญา อาจจอหอ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางดาวใจ ศรีสองเมือง โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกาญจนี มุลนี โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
57 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
58 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
59 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอภิชาต เข็มพิลา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
60 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
61 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายศิริเขต เดชหามาตย์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
62 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายภักดี เอื้อราษฎร์ โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวกนกพร นันแก้ว โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอาทิตยา ด่านแก้ว โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวชุติมา สอนเสนา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประทีป แสงแก้ว โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
73 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางขวัญตา มาพะเนาว์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
74 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
75 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
76 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพรรณงาม จันอ่อน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
77 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายพิชญา แสนเยีย โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
78 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
80 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสำอางค์ จันทนนตรี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
81 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
82 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นาง ปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
83 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุคนธ์ ประทุม โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)