สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัตรชัย ไชยมงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาววลิดา โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสุริศักดิ์ ไชยวงศา โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวกันทิยา เชื้อคนมั่น โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสมใจ ต่อทองหลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพิจิตตรา วิชะนา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวปภาดา สมประสงค์ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
12 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายวรายุทธ ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนิรมล ชาสงวน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาววรานาถ กิมาลี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกิรณา จันทรโคตร โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุวรรณา ธานี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอรทัย ธรรมโม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวปุณยาพร ผิวขำ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)