สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 20 (อุดรธานี)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางจรรยา ชินฝั่น โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายวัฒนา แข่งขัน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสนทยา เจริญพันธ์ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวรวิทย์ หงษาพุทธ โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพัชนุช เครือเจริญ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนัฎโสภิณ สมศรีทอง โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมมาตร คำเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวนภาพร สิงห์ละคร โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรม โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายจัดสันต์ ภักดีศรี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางมนฤดี จูงพันธุ์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายนฤพล จันทู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสิริโรตม์ จงปัตนา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ โจมทา โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
17 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางทภภาภร เวียงคำ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)