สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรตนพร หลวงเมืือง โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพนิดา บุตรศรี โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญครุราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1