สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสุธรรม สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป.สุรินทร์ เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกัลยา สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายชาติชาย ล้อมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางทัศนีย์ สุทธิยานุช โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3